Сертификати и лицензи

Комплексно разрешително N 264-НО/2008
Разрешителното е издадено от Министерството на околната среда и водите за изграждане и експлоатация на инсталация и съоражения за производство на метилови естери на мастните кисилини (биодизел) включваща:

  • производство на глицерин
  • производство на калиев фосфат
  • производство на топлоенергия - парен котел КПН

Разрешение за ползване N CT-12-1282
Разширението за ползване е издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Дирекция за национален строителен контрол. С разрешението се въвежда в експлоатация "База за производство на биогорива от селскостопанска продукция" и се констатира, че строежът е изпълнен в съответсвие с одобрените проекти.

Сертификат ISO 9001:2008
Сертификата се издава за внедрена "Система за управление на качеството" (СУК), съгласно БДС EN ISO 9001:2008. Системата обхваща дейности от различни направления, в които Дружеството работи, като производство на селскостопанска продукция, производство на биодизел, търговска дейност и други.

Сертификат БДС EN ISO 14001:2005
Сертификата се издава за внедрена "Система за управление на околната среда". Системата включва редица от мероприятия и дейности по опазването на околната среда, както при производството на биодизел, така и при производството на селскостопанска продукция. Стриктното спазване на изискванията заложени в системата гарантира опазването на околната среда и безопасността на служителите на Дружеството.

Сертификат N СУБХ-185-01/011
Сертификата се издава за внедрена "Система за управление на безопасността на храните" (СУБХП) Стриктното спазване на заложените в системата правила и изисквания към производството на зърнени култури гарантира безопасността на произвеждащите от тези култури хранителни продукти.

Лиценз за управление на данъчен склад N413
Лиценза се издава от Министерството на финансите - Агенция "Митници" и касае управлението на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки. Дейностите, които ще се осъществяват в този склад са производство и складиране на биодизел.

Бъдещето развитие:

  • увеличаване на количеството на арендованите земи;
  • увеличаване на собствените земи на Дружеството, чрез закупуване на елитни парцели;
  • разширяване на номенклатурата на внасяните селскостопански машини;
  • стартиране на нови за дружеството дейности, гарантиращи финансова стабилност и нови работни места;

Виж повече

  • Трейд-ООД е носител на голямата награда "Хермес" от Търговско-промишлената палата г.Добрич;
  • Дружеството е наградено от общ. Ген. Тошево за принос в социално икономическото развитие на общината и създаване на нови производства за 2007г.;

Виж повече